Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

ИСРСМ ТК 19

Безбедност на машини

Active

Committee

проф. д-р Татјана Кандикјан

Горан Плетварски

pletvarski.goran@isrsm.gov.mk

I Машинско инженерство - Mechanical engineering

Public documents

Scope

 • Стандардизација на сите алатни машини за обработка на метал, дрво и пластика, со симнување на струшка или со пресување и пластична деформација.
 • Стандардизација на основните поими и општи принципи за безбедност на машините вклучувајки терминологија, методологија, заштитни и сигурносни уреди опфатени со ISO/IEC Прирачник 51.
 • Подготовка на хармонизирани стандарди во врска со електрична и електронска опрема и системи на машини (вклучувајки група на машини кои работат заедно во координација) кои не се рачно преносливи при работа, но кои можат да вклучат подвижна опрема.
 • Подготовка на хармонизирани стандарди за опрема поврзана со безбедноста користејки електротехнологија наменета да се кристи за задоволување на суштинските безбедносни барања на директивите од Советот на ЕУ.
 • Стандардизација во поглед на класификацијата, терминологијата, безбедноста, карактеристиките и тест методите за машините за шиење.
 • Стандардизација во областа на безбедноста на машините наменети за преработка на природни и вештачки влакна во текстилни производи, машини кои се употребуваат во индустриски перални (вклучувајки пеглање) и машини за хемиско чистење.
 • Стандардизација на секаков алат употребен на машините, и секаков вид на рачен алат.
 • Стандардизација на проектирање и производство во областа на безбедноста на машините и алатите за обработка на дрво и слични материјали, наменети за обработка со машини и алати
 • Стандардизација во областа на безбедност на машините наменети за миење, подготовка, производство и обработка на храна и концентрати.
 • Стандардизација во областа на безбедност на машините наменети за печатење на хартија и слични супстрати, за обработка на хартија и останати производи, картони, кутии, торби, вреќи и останати производи за пакување
 • Стандардизација во областа на безбеднос на рачните алати со вграден неелектричен мотор, кој можат да бидат како за еден општ стандард, за аспекти вообичаени за одредени типови на алати, така и за стандарди за посебни типови на алати.
 • Стандардизација во областа на безбедност за проектирање и конструкција на машини и уреди наменети за нанесување на органски преслеки (бои, лакови и слични производи).
 • Стандардизација во областа на безбедност на машините за амбалажа.
 • Стандардизација во областа на безбедност на машините за кожа, имитација на кожа и производство на обувки.
 • Стандардизација во областа на безбедност на машини за гума и пластика.
 • Стандардизација во областа на безбедност на машини за пренесување земја.

Facts and figures

103

New projects

941

Publications

24

Meetings

1

Members

Relation to mirrors committee

An ISRSM TC may have one or more international (ISO, IEC) or European (CEN, CENELEC) mirror committees in its scope of work. When ISRSM TC monitors the work of international (ISO, IEC) mirror TCs, the manner of participation in the development of the international project (standard) depends on the status of the relevant ISRSM TC in the relevant international body (international TC) in which the project is developed [Membership with active participation (Participating P – member) or as an Observer (O – member)]. When the respective ISRSM TC participates in the development of the international project as a "P - member", then it has an obligation and must actively monitor the development of the international project through a determined and consensus based national position in all stages of voting. In addition, the list of mirror committees is given for this ISRSM TC.

CEN/TC 114


Originator: CEN

CEN/TC 114


Originator: CEN

CEN/TC 142


Originator: CEN

CEN/TC 142


Originator: CEN

CEN/TC 143


Originator: CEN

CEN/TC 143


Originator: CEN

CEN/TC 145


Originator: CEN

CEN/TC 145


Originator: CEN

CEN/TC 146


Originator: CEN

CEN/TC 146


Originator: CEN

CEN/TC 153


Originator: CEN

CEN/TC 153


Originator: CEN

CEN/TC 198


Originator: CEN

CEN/TC 198


Originator: CEN

CEN/TC 200


Originator: CEN

CEN/TC 200


Originator: CEN

CEN/TC 201


Originator: CEN

CEN/TC 201


Originator: CEN

CEN/TC 214


Originator: CEN

CEN/TC 214


Originator: CEN

CEN/TC 255


Originator: CEN

CEN/TC 255


Originator: CEN

CEN/TC 271


Originator: CEN

CEN/TC 271


Originator: CEN

CEN/SS H10


Originator: CEN

CEN/SS H10


Originator: CEN

CEN/SS I09


Originator: CEN

CEN/SS I09


Originator: CEN

CEN/TC 151


Originator: CEN

CEN/TC 151


Originator: CEN

CLC/TC 44X


Originator: CENELEC

CLC/TC 44X


Originator: CENELEC

ISO/TC 29


Originator: ISO

ISO/TC 29


Originator: ISO

ISO/TC 39


Originator: ISO

ISO/TC 39


Originator: ISO

ISO/TC 72


Originator: ISO

ISO/TC 72


Originator: ISO

ISO/TC 127


Originator: ISO

ISO/TC 127


Originator: ISO

ISO/TC 148


Originator: ISO

ISO/TC 148


Originator: ISO

ISO/TC 199


Originator: ISO

ISO/TC 199


Originator: ISO

ISO/TC 127/SC 1


Originator: ISO

ISO/TC 127/SC 1


Originator: ISO

ISO/TC 127/SC 2


Originator: ISO

ISO/TC 127/SC 2


Originator: ISO

ISO/TC 127/SC 3


Originator: ISO

ISO/TC 127/SC 3


Originator: ISO

ISO/TC 127/SC 4


Originator: ISO

ISO/TC 127/SC 4


Originator: ISO

ISO/TC 29/SC 10


Originator: ISO

ISO/TC 29/SC 10


Originator: ISO

ISO/TC 29/SC 5


Originator: ISO

ISO/TC 29/SC 5


Originator: ISO

ISO/TC 29/SC 8


Originator: ISO

ISO/TC 29/SC 8


Originator: ISO

ISO/TC 29/SC 9


Originator: ISO

ISO/TC 29/SC 9


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 10


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 10


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 2


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 2


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 4


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 4


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 6


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 6


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 8


Originator: ISO

ISO/TC 39/SC 8


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 1


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 1


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 10


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 10


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 3


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 3


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 4


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 4


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 5


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 5


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 8


Originator: ISO

ISO/TC 72/SC 8


Originator: ISO