Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Kontaktoni me punonjësit

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

м-р Џеват Кицара

Од 2018 - Директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ

Докторант на Универзитет Гоце Делчев од Штип - Факултет за туризам и бизнис логистика

19.05.2014 Магистер по менаџмент со одбрамбено-безбедносни ресурси во областа на безбедност и одбрана. Менаџмент со ресурси во безбедноста. Национална безбедносна концепција и стратегија, методологија на научно-истражувачка работа. Основи на одбраната и националната стратегија. Универзитет “Гоце Делчев”-Штип, Воена академија ”Генерал Михајло Апостолски”- Скопје - придружна членка

21.04.2016 Analysis and Lessons Learned MTT (ACC3983:1), the Former Yugoslav Republic of Macedonia

JFC Naples

31.03.2017 Media Management in Peace Support Operations Course, Sarajevo

NATO Partnership and Education Centre

29.05.2018 ISO Regional training on managing national standards development projects and programmes (MSPP) in Chisinau, Moldova

11.07.2018 ISO Regional workshop on standards in supports of public policies in Astana Kazakhstan

09.10.2019 ISO Regional follow-up workshop on National Standardization Strategies in Bishkek Kyrgyz Republic

06.08.2019 ISO Regional workshop on managing effective national mirror committees in Qingdao China

РАБОТНО ИСКУСТВО

1992-2017 АРМ-Министерство за одбрана на Р.С.Македонија.

Советник во секторот за недвижности во МО

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА

Јазици: Босански, Македонски, Англиски, Албански, Словенечки, Бугарски

✆ + 389 (0)2 3247 173

+ 389 (0)2 3247 150

kicara.dzevat@isrsm.gov.mk

________________________________________________________________________________________________________________________\________

I. СЕКТОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Раководител на Сектор за стандардизација

д-р. Соња Черепналковска
Тел. + 389 (0)2 3247 152
cerepnalkovska.sonja@isrsm.gov.mk

OДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на општа стандардизација

м-р Горан Плетварски - Дипломиран машински инженер
Tел. + 389 (0)2 3247 173/150
pletvarski.goran@isrsm.gov.mk

1. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хемија, текстил, земјоделие, прехрана

Весна Поповска - Дипломиран инженер технолог
Тел. + 389 (0)2 3247 171
popovska.vesna@isrsm.gov.mk

2. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на заштита на животна средина

м-р Виолета Шареска Ѓаковска - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 179
shareska.violeta@isrsm.gov.mk

3. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на рударство и металургија и градежништво

Вилијам Христовски - Дипломиран машински инженер - Менаџер за квалитет за ISO 9001
Тел. + 389 (0)2 3247 162
[hristovski.vilijam@isrsm.gov.mk](mailto:hristovski.vilijam@isrm.gov.mk)

4. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хоризонтални општи стандарди (квалитет, безбедност, здравје)

Орхидеја Шутарова - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 167
[shutarova.orhideja@isrsm.gov.mk](mailto:shutarova.orhideja@isrm.gov.mk)

5.Советник за поддршка за стандарди каде нема технички комитети

м-р Велибор Тасевски - Магистер по географски науки
Тел. + 389 (0)2 3247 164
[tasevski.velibor@isrsm.gov.mk](mailto:tasevski.velibor@isrm.gov.mk)

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ ОД ОБЛАСТА НА СТАНДАРДИ ОД ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на стандарди од електротехника

Антовска Хаџиевска Лилјана - Дипломиран електро инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 173/150
hadzievska.liljana@isrsm.gov.mk

1.Советник за поддршка за стандарди од областа на електротехника и информатика

Катерина Јовановска - Дипломиран професор по географија
Тел. + 389 (0)2 3247 154
[jovanovska.katerina@isrsm.gov.mk](mailto:jovanovska.katerina@isrm.gov.mk)

2.Советник за поддршка за стандарди од областа на електроника и телекомуникации

Валентина Арсовска - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 160
[arsovska.valentina@isrsm.gov.mk](mailto:arsovska.valentina@isrm.gov.mk)

3.Советник за поддршка за стандарди од електротехника и телекомуникации каде нема технички комитети

м-р Мартин Арсов - Магистар еколог
Tel. + 389(0)2 3247 165
[arsov.martin@isrsm.gov.mk](mailto:arsov.martin@isrm.gov.mk)

II. СЕКТОР ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА КОМПЕТЕНЦИИ

Раководител на одделение за компетенции

м-р Љупчо Давчев
Tel. + 389(0)2 3247 150
[davcev.ljupco@isrsm.gov.mk](mailto:davcev.ljupco@isrm.gov.mk)

1. Помлад соработник за менаџмент на компетенции

Берајет Џафери - Дипломиран по јавна администрација
Тел. + 389 (0) 2 3247 173
[xhaferi.berajet@isrsm.gov.mk](http://xhaferi.berajet@isrsm.gov.mk)

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА СЕРТИФИКАЦИСКИ ПРОЦЕС

Раководител на одделение на сертификациски процес

м-р Жаклина Сековска
Тел: + 389 (0)2 3247 170
[sekovska.zaklina@isrsm.gov.mk](mailto:sekovska.zaklina@isrm.gov.mk)

1.Советник за менаџмент на сертификациски процес

Маја Дојчиновска Колиќ - Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 170/150
[kolic.maja@isrsm.gov.mk](mailto:kolic.maja@isrm.gov.mk)

III. СЕКТОР ЗА ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ НА СТАНДАРДИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОРАБОТКА СО КЛИЕНТИ

Раководител на одделение за соработка со клиенти

д-р Ружица Јовановиќ Малиновска - Доктор на природни науки од областа на биотехнологија
Тел. + 389 (0)2 3247 159
malinovska.ruzica@isrsm.gov.mk

1. Советник за обуки

Јасминка Муковиќ - Дипломиран професор
Тел. + 389 (0)2 3247-157; 075-444-627
mukovic.jasmina@isrsm.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДАТОЦИ ЗА СТАНДАРДИ И ТЕХНИЧКО УРЕДУВАЊЕ

1.Советник за податоци за стандарди и техничко уредување

Тоде Темов - Дипломиран инженер по електротехника
Тел. + 389 (0)2 3247 159
[temov.tode@isrsm.gov.mk](mailto:temov.tode@isrm.gov.mk)

2, Референт за податоци за стандарди и техничко уредување

Суада Ајдарпашиќ
Тел. + 389 (0)2 3247 150
[ajdarpasic.suada@isrsm.gov.mk](mailto:ajdarpasic.suada@isrsm.gov.mk)

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител на одделение за финансиски прашања

Цветлана Деленикова - Дипломиран економист
Тел. + 389 (0)2 3247 156
[delenikova.cvetlana@isrsm.gov.mk](mailto:delenikova.cvetlana@isrm.gov.mk)

1. Помлад соработник за материјално финансиско работење

Алмаса Хајрадиновиќ - Дипломиран економист
Тел: + 389 (0)2 3247 156
[hajradinovic.almasa@isrsm.gov.mk](mailto:hajradinovic.almasa@isrsm.gov.mk)

2. Самостоен референт - Благајник

Зоран Цоковски
Тел. + 389 (0)2 3247 158
[cokovski.zoran@isrsm.gov.mk](mailto:cokovski.zoran@isrm.gov.mk)

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител на одделение за правни и општи работи и човечки ресурси

м-р Љирим Кадриу - Магистар по правни науки
Тел. + 389 (0)2 3247 150
[kadriu.lirim@isrsm.gov.mk](mailto:kadriu.lirim@isrsm.gov.mk)

1. Советник за административни работи

Елизабета Каранфиловска
Тел. + 389 (0)2 3247 177
karanfilovska.elizabeta@isrsm.gov.mk

2. Советник за правни работи

Филип Тасков - Дипломиран правник
Тел. + 389 (0)2 3247 177
taskov.filip@isrsm.gov.mk

3. Советник за човечки ресурси

Имран Бајрами - Дипломиран професор
Тел. + 389 (0) 2 3247 150
bajrami.imran@isrsm.gov.mk

4 Помлад референт– Архивар

Јордановска Снежана
Тел. + 389 (0)2 3247 161
jordanovska.snezana@isrsm.gov.mk

5. Помлад референт за административни, технички, курирски работи и возила

Али Сејдији
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
[sejdiji.ali@isrsm.gov.mk](mailto:sejdiji.ali@isrsm.gov.mk)