Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Kontaktoni me punonjësit

I. SEKTORI I STANDARDIZIMIT

Shef i Departamentit për Standardizim

Dr. Sonja Cherepnalkovska

tel. + 389 (0)2 3247 152; 075 444 620

cerepnalkovska.sonja@isrsm.gov.mk

Shef i departamentit për mbështetjen e punës së komiteteve teknike në fushën e standardizimit të përgjithshëm

Goran Pletvarski M.Sc - I diplomuar në inxhinieri mekanike

tel. + 389 (0)2 3247 173/150; 075 444 618

pletvarski.goran@isrsm.gov.mk

1. Këshilltar për mbështetjen e punës së komiteteve teknike në fushën e kimisë, tekstilit, bujqësisë, ushqimit.

Vesna Popovska M.Sc. - Master i Shkencave Teknike, Inxhiniere e diplomuar teknologe

tel. + 389 (0)2 3247 171; 075 444 616

popovska.vesna@isrsm.gov.mk

2. Këshilltar për mbështetjen e punës së komisioneve teknike në fushën e mbrojtjes së mjedisit

Violeta Shareska Gjakovska M.Sc - Inxhiniere e diplomuar makine

tel. + 389 (0)2 3247 179; 075 444 789

shareska.violeta@isrsm.gov.mk

3. Këshilltar për mbështetjen e punës së komiteteve teknike në fushën e minierave dhe metalurgjisë dhe ndërtimtarisë

Villiam Hristovski - Bachelor i Inxhinierisë Mekanike - Menaxher i Cilësisë për ISO 9001

tel. + 389 (0)2 3247 162; 076 448 787

hristovski.vilijam@isrsm.gov.mk

4. Këshilltar për mbështetjen e punës së komiteteve teknike në fushën e standardeve të përgjithshme horizontale (cilësi, siguri, shëndet).

Orhideja Shutarova - Inxhiniere e diplomuar mekanike

tel. + 389 (0)2 3247 167; 075 444 622

shutarova.orhideja@isrsm.gov.mk

5. Këshilltar për mbështetjen e standardeve ku nuk ka komitete teknike

Velibor Tasevski M.Sc - Magjistër për shkencat gjeografike, Gjeografi i Diplomuar, Inxhinieri i Diplomuar në Elektronikë

tel. + 389 (0)2 3247 164; 070 245 611

tasevski.velibor@isrsm.gov.mk

6. Këshilltar për inxhinieri mekanike dhe trafik

Maja Dojchinovska Koliq - Inxhiniere e diplomuar makine

tel. + 389 (0)2 3247 170/150; 075 444 625

kolic.maja@isrsm.gov.mk

Shef i departamentit për mbështetjen e punës së komiteteve teknike në fushën e standardeve të inxhinierisë elektrike

Liliana Hadzievska-Antovska M.Sc - Master i Shkencave Teknike, Inxhinier i diplomuar në Inxhinieri Elektrike

tel. + 389 (0)2 3247 173/150; 075 444 621

hadzievska.liljana@isrsm.gov.mk

1. Këshilltar për mbështetjen e standardeve në fushën e elektroteknikës dhe informatikës

Katerina Jovanovska - Profesore e diplomuar për gjeografi

tel. + 389 (0)2 3247 154

jovanovska.katerina@isrsm.gov.mk

2. Këshilltar për mbështetjen e standardeve në fushën e elektronikës dhe telekomunikacionit

Valentina Arsovska - Inxhiniere e diplomuar makine

tel. + 389 (0)2 3247 160

arsovska.valentina@isrsm.gov.mk

3. Këshilltar për mbështetje për standardet e inxhinierisë elektrike dhe telekomunikacionit ku nuk ka komitete teknike

Martin Arsov M.Sc.- Master Ekolog

tel. + 389(0)2 3247 165; 075 444 628

arsov.martin@isrsm.gov.mk

II.  SEKTORI I MENAXHIMIT TË CILËSISË DHE TË PRONËSISË INTELEKTUALE

Shefi i Departamentit për Kompetenca

Ljupçho Davçhev M.Sc. - Master në shkencat teknike nga fusha e inxhinierisë mekanike - Inxhinier mekanik i diplomuar

tel. + 389(0)2 3247 150; 075 444 600

davcev.ljupco@isrsm.gov.mk

1. Bashkëpunëtor i ri për menaxhimin e kompetencave

Berajet Xhaferi - I diplomuar për Administratë Publike

tel. + 389 (0) 2 3247 173

xhaferi.berajet@isrsm.gov.mk

SEKTORI I MENAXHIMIT TË CILËSISË DHE TË PRONËSISË INTELEKTUALE

Shefi i Departamentit të Procesit të Certifikimit

Zhaklina Sekovska M.Sc. - Diplomë Master në shkencat teknike nga fusha e menaxhimit të cilësisë - Inxhinier teknolog i diplomuar

tel: + 389 (0)2 3247 170;  070 333 066

sekovska.zaklina@isrsm.gov.mk

Shef i Departamentit për Çështje Financiare

Cvetlana Delenikova - Ekonomiste e diplomuar

tel. + 389 (0)2 3247 156; 075 444 626

delenikova.cvetlana@isrsm.gov.mk

1. Bashkëpunëtor i vogël për operacione financiare materiale

Almasa Hajradinoviq - Ekonomiste e diplomuar

tel: + 389 (0)2 3247 156; 075 444 624

hajradinovic.almasa@isrsm.gov.mk

2. Oficer i pavarur – Arkëtar

Zoran Cokovski

tel. + 389 (0)2 3247 158; 075 444 633

cokovski.zoran@isrsm.gov.mk

Shef i Departamentit për Çështjet Ligjore dhe të Përgjithshme dhe Burimet Njerëzore

Lirim Kadriu, M.Sc - Master i Drejtësisë

tel. + 389 (0)2 3247 150

kadriu.lirim@isrsm.gov.mk

1. Këshilltar për çështje administrative

Elizabeta Karanfilovska - Profesor i diplomuar

tel. + 389 (0)2 3247 177; 075 444 630

karanfilovska.elizabeta@isrsm.gov.mk

2. Këshilltar për çështje juridike

Filip Taskov - I diplomuar në drejtësi

tel. + 389 (0)2 3247 177

taskov.filip@isrsm.gov.mk

3. Këshilltar për Burimet Njerëzore

4 Jordanovska Snezhana – Arkivist

tel. + 389 (0)2 3247 161; 075 444 635

jordanovska.snezana@isrsm.gov.mk

5. Oficer i ri për punë administrative, teknike, korriere dhe automjete

Ali Sejdiji

Tel + 389 (0)2 3247 150

sejdiji.ali@isrsm.gov.mk

III. SEKTORI I PROMOVIMIT DHE ZHVILLIMIT TE STANDARDEVE

Shef i departamentit për bashkëpunim me klientët

Dr Ruzhica Jovanoviq Malinovska - Doktor i Shkencave të Natyrës në fushën e bioteknologjisë

tel. + 389 (0)2 3247 159; 176 448 791

malinovska.ruzica@isrsm.gov.mk

1. Këshilltar për Informacion

Jasminka Mukoviq - Profesor i diplomuar

tel. + 389 (0)2 3247-157; 075-444-627

mukovic.jasmina@isrsm.gov.mk

1. Konsulent i të dhënave për standardet dhe rregullimin teknik

Tode Temov - Inxhinier i diplomuar në elektroteknik

tel. + 389 (0)2 3247 159

temov.tode@isrsm.gov.mk

2, Referenca e të dhënave për Standardet dhe Rregulloren Teknike

Suada Ajdarpashiq - Specialist i diplomuar për familje

tel. + 389 (0)2 3247 157

ajdarpasic.suada@isrsm.gov.mk