Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Zhvillimi i standardeve maqedonase

Standardet janë zhvilluar duke respektuar parimin e konsensusit nga komitetet teknike të përbërë nga palët e interesuara - përfaqësuesit e industrisë, agjencitë qeveritare, akademia dhe konsumatorët. Puna e këtyre komiteteve teknike organizohet dhe koordinohet nga organi kombëtar i standardizimit, gjegjësisht Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë Veriore.

Procedura bazë për hartimin e standardeve është në përputhje me Rregullat e Brendshme të ISRSM të cilat bazohen në parimet evropiane dhe ndërkombëtare. Përgatitja e standardeve përbëhet nga disa faza:

Një iniciativë për përgatitjen dhe miratimin e standardit maqedonas (faza 00.00) mund të paraqitet nga të gjitha palët e interesuara, organet qeveritare ose personat e tjerë juridikë, nga organet teknike të Institutit dhe të tjerët. Iniciativa duhet të paraqitet në formë të shkruar dhe elektronike në një formë të përshtatshme OB \ _R4 \ _027, me një shpjegim të arsyeve pse kërkohet zhvillimi dhe miratimi i një standardi të ri maqedonas, si dhe situatën aktuale në lidhje me ekzistencën e vlefshme standardet kombëtare dhe / ose standardet ndërkombëtare dhe evropiane, në fushën për të cilën iniciativa lidhet. Një version pune i standardit (projektit) mund të paraqitet përveç nismës.