Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

A paguhet puna në komitetet teknike të ISRSM?

Puna e komiteteve teknike është vullnetare dhe mund të marrin pjesë të gjithë personat juridikë të interesuar: nga komuniteti i biznesit, prodhuesit, institucionet arsimore dhe shkencore, laboratorët, organet e inspektimit, shoqatat e konsumatorëve, shoqatat e qytetarëve dhe dhomave, administrata shtetërore dhe të tjera, nëpërmjet emërimit përfaqësuesin e tyre.

Përfaqësuesit e anëtarëve të komiteteve duhet të përfaqësojnë interesat e përgjithshme, interesat e kompanive, organizatave, konsumatorëve, etj.

Për shkak se me anëtarësimin në ISRSM TC, personat juridikë-palët e interesuara kanë përfitime, kostot e përfaqësuesve përballohen nga institucioni / organizata që i ka nominuar ata, pra puna në komitetet teknike nuk paguhet nga ISRSM.