Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Direktivat ISO, IEC, CEN, CLC, ETSI dhe rregullat e brendshme

Më poshtë është një listë e dokumenteve ndërkombëtare dhe evropiane, të tilla si Statutet, Rregullat e Procedurës dhe Direktivat që lidhen me aktivitetet e ISO, IEC, CEN, CLC dhe ETSI. Edhe pse dokumentet i referohen një versioni më të vjetër të përkthimit, ato janë aktuale dhe në thelb nuk kanë ndryshime në parimet e përgjithshme të standardizimit. Ato janë të destinuara për pjesëmarrësit në proceset e standardizimit, kryesisht punonjësit e ISSRM, anëtarët e Komiteteve Teknike të ISRSM dhe të gjitha palët e interesuara që duan të marrin pjesë në procesin e përgatitjes së standardeve. Botimet më të fundit të këtyre rregullave mund të gjenden në:

CEN Business Operations Support System (BOSS) ..

CENELEC Business Operations Support System (BOSS) ..

ISO web site ..

IEC web site ..

CEN - CENELEC dokumenteve

Статут на CEN Статут на CENELEC Договор за Техничка соработка меѓу ISO и CEN-(Виенски Договор) Основен договор помеѓу CEN, CENELEC и ETSI CEN-CENELEC Интерни регулативи Дел 1-Организација и структура CEN-CENELEC Интерни регулативи Дел 2-Заеднички правила за Стандардизациска работа CEN-CENELEC Интерни регулативи Дел 3-Правила за структурирање и изготвување на CEN/CENELEC изданија CEN-CENELEC Интерни регулативи Дел 4-Сертификација CEN/CENELEC Упатство 2-Европски комитет за стандардизација/Европски комитет за електротехничка стандардизација CEN/CENELEC Упатство 5-Трговски сојузи и подготовката на европските стандарди CEN/CENELEC Упатство 6-Упатства за развивачи на стандарди кои се однесуваат на потребите на постарите лица и лицата со инвалидитети CEN/CENELEC Упатство 7-Учество на Институцијата за национални стандарди во активностите планирани од друга Институција за стандардизација CEN-CENELEC Упатство 8-Упатства за спроведување на Заедничката Политика за права на интелектуална сопственост CEN/CENELEC Упатство 10-Упатство за дистрибуција и продажба на изданија на CEN-CENELEC CEN/CENELEC Упатство 11-Информации за производите релевантни за потрошувачите. Упатство за пишувачи на стандарди CEN-CENELEC-Упатство 12-Електротехничка стандардизација CEN/CENELEC Упатство 13-Концептот на партнерското тело за стандардизација кај CEN/CENELEC CEN/CENELEC Упатство 14-Безбедност на деца-Упатство за нивното вклучување во стандардите CEN/CENELEC Упатство 16-Барање за финансиска поддршка од Европската Комисија – Упатство до секретаријатот на одговорното техничко тело CEN/CENELEC Упатство 17-Упатство за пишување на стандарди земајќи ги предвид потребите на микро, малите и средните претпријатија CEN/CENELEC Упатство 1-Статус на европските стандарди