Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Anëtarësimi

Çdo palë e interesuar mund të jetë anëtare e ISRSM.
Në bazë të nenit 18 të Ligjit për Standardizimin, të gjithë personat juridikë të interesuar mund të aplikojnë për anëtarësim në ISRSM në mënyrë që të ushtrojnë interesat e tyre në lidhje me standardizimin kombëtar maqedonas.

Anëtar i Institutit mund të bëhet çdo person juridik me seli të regjistruar dhe person fizik që banon në Republikën e Maqedonisë Veriore. Statusi i anëtarit të Institutit fitohet duke paraqitur një aplikim të plotësuar për anëtarësim në Institut dhe dëshmi të tarifës së anëtarësimit të paguar. Aplikimi me shkrim përfshin një deklaratë të pranimit të parimeve dhe rregullave të Institutit dhe emërimin e përfaqësuesit të tyre të autorizuar. Në rast të shkarkimit të përfaqësuesit të tyre të autorizuar, personi juridik do të emërojë një përfaqësues tjetër.

Formulari i aplikimit për anëtarësim në ISRSM i paraqitet me shkrim ISRSM -së.

Për të arritur lidhjen më të suksesshme midis standardizimit dhe ekonomisë, përfshirja e kompanive maqedonase dhe subjekteve të tjera ekonomike në punën e Komiteteve Teknike të ISRSM është me rëndësi dhe interes të veçantë. Sepse parimi bazë është: "Merrni pjesë dhe informohuni"

Çdo palë e interesuar mund të marrë pjesë në punën e Komiteteve Teknike të ISRSM duke plotësuar Aplikimin për anëtarësim në ISRSM TC dhe dorëzimin e tij me shkrim në ambientet e ISRSM. Përveç aplikimit për anëtarësim në ISRSM TC është e nevojshme të plotësoni CV -në e cila gjendet në shtojcën e këtij dokumenti më poshtë në tekst.