Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë së Kadastrës dhe ISRSM-së

Agjencia e kadastrës së patundshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut AKN është institucion përgjegjës për punët themelore gjeodezike, rilevimin e patundshmërive në funksion të kadastrës së patundshmërive, themelimin dhe mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive, hartat topografike shtetërore, regjistrin e njësive hapësinore, përmbajtjen dhe menaxhimin e të dhënave nga sistemi informativ gjeodetiko-kadastral, themelimin, mirëmbajtjen dhe qasjen e publikut në infrastrukturën kombëtare të të dhënave hapësinore në pajtim me Ligjin për kadastrën e patundshmërive.

Në frymën e bashkëpunimit të ndërsjellë ndërinstitucional, i cili do të kontribuojë në mbështetje të organizuar dhe të përcaktuar reciproke në përmbushjen e kompetencave funksionale të palëve, Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut (AKN) dhe Institutit për Standardizim RSM (ISRSM) nënshkruan një memorandum bashkëpunimi.

Bashkëpunimi do të realizohet përmes aktiviteteve të përbashkëta të ekspertëve nga të dyja institucionet dhe grupet e punës për të mbështetur strategjinë kombëtare për zbatimin e legjislacionit teknik evropian dhe kombëtar, standardeve dhe praktikës evropiane me pjesëmarrje në konferenca, trajnime dhe ngjarje të tjera të organizuara nga palët nënshkruese.

Të dy institucionet shprehën kënaqësinë e tyre për bashkëpunimin e mëparshëm profesional dhe të suksesshëm.

ISRSM, si i vetmi organ kombëtar standardizimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është përgjegjës për përgatitjen, miratimin dhe miratimin e standardeve maqedonase nga të gjitha fushat e mbuluara nga Komiteti Evropian për Standardizim (CEN), Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO), Komiteti për Standardizim Elektroteknik (CENELEC), Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC) dhe Instituti Evropian i Telekomunikacionit për Standardizim (ETSI), në përputhje me Ligjin për Standardizim.