Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Меморандум за соработка

На ден 04.11.2011 година беше склучен меморандум за соработка помеѓу Комора на овластени архитекти и областени инженери и институтот за стандардизација на Република Северна Македонија. Предмет на овој меморандум е воспоставување на соработка на техничко и професионално ниво во полето на изработка и стручна ревизија на стандарди од областа на градежништво и архитектура посебно во полето на превод, ревизија и усвојување на Еврокодовите