Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

MKC EN ISO 15189:2022

Qëllimi i këtij standardi është të sigurojë besueshmëri, kënaqësi dhe besim të pacientëve dhe përdoruesve të laboratorëve mjekësorë, me qëllim arritjen e cilësisë dhe kompetencës më të madhe të laboratorëve mjekësorë. Ky botim i katërt anulon dhe zëvendëson botimin e tretë (ISO 15189:2012), i cili është rishikuar teknikisht.

Ndryshimet kryesore janë: 

— Pajtueshmëria me ISO/IEC 17025:2017 me kërkesat e menaxhimit që shfaqen tani në fund të dokumentit; 

— Kërkesat e inkorporuara të testimit në pikën e kujdesit (POCT), më parë në ISO 22870; 

— Rritja e theksit në menaxhimin e rrezikut, sigurinë dhe mbledhjen dhe transportin e mostrave. 

Përfitimet përfshijnë: rritjen e efektivitetit të sistemit të menaxhimit, reduktimin e gjasave për rezultate të pavlefshme dhe reduktimin e dëmeve të mundshme për pacientët, personelin e laboratorit, publikun dhe mjedisin.