Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Национални анекси и национален стандард

Во рамките на Техничкиот комитет ИСРСМ ТК 7 - Нафтени производи и средства за подмачкување, пуштени се во јавна расправа 1 национален стандард и 2 национални анекси. Националниот стандард и националните анекси се објавени во Огласникот на ИСРСМ Ноември 2011 година. Овие национални документи пуштени се на јавна расправа до 29.01.2012.

Вашите забелешки и коментари можете да ги доставите до ИСРСМ. Контакт лице: Христовски Вилијам

e-mail: hristovski.vilijam@isrm.gov.mk

Сите забелешки и коментари кои ќе бидат пристигнати во предвидениот период за јавна расправа ќе бидат земени во предвид и разгледани на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 7

Листа на 2 национални анекси и 1 национален стандард

Н МКС EN 1001:2011 (мк) (унс)

Стандардна спецификација за Течни Нафтени Гасови (ТНГ)

Standard Specification for Liquefied Petroleum Gases (LPG)

ICS: 76.130.20

Н МКС ЕN 590:2010/НА:2011

Автомобилски горива – Дизел – Барања и тест методи - национален анекс кон EN 590:2009

Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods

ICS: 75.160.20

Н МКС EN 14214:2010:/НА:2011

Автомобилски горива – Метил естри на масни киселини (FAME) за дизел мотори – Барања и тест методи - национален анекс кон EN 14214:2008+A1:2009

Automotive fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines - Requirements and test methods

ICS: 75.160.20