Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Национални анекси на еврокодови пуштени на јавна расправа

Во рамките на Техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 - Еврокодови и национални анекси, пуштени се во јавна расправа 14 национални анекси кои се однесуваат на Еврокодовите. Националните анекси се објавени во Огласникот на ИСРСМ Септември 2014 година, прв дел како и на веб страната на институтот за стандардизација на Република Северна Македонија.

Сите заинтереситани страни имаат можност да гласаат и дадат свои коментари во врска со нацрт верзијата на националните анекси до 17.12.2014 година. Увид во содржината е достапен преку следниот линк “Содржина на нацрт верзија на национални анекси”, со избор на конкретниот референтен број на документот (на пр. prМКС EN 1993-1-1:2012/НА:2014), притоа користејки ја најавата преку “Мој профил”. Коментарите и забелешките се задаваат со користење на апликацијата "Форма за коментари"

Контакт лице: Христовски Вилијам e-mail: hristovski.vilijam@isrm.gov.mk

Сите забелешки и коментари кои ќе бидат пристигнати во предвидениот период за јавна расправа ќе бидат земени во предвид и разгледани на Седница на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40- Еврокодови и национални анекси.

Листа на национални анекси кои се однесуваат на Еврокодовите пуштени на јавна расправа:

1. МКС EN:1993-1-1/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-1: Општи правила и правила за згради

Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-1: General rules and rules for buildings

2. МКС EN:1993-1-2/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-2: Општи правила-Анализа на конструкции за дејство на пожар

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

3. МКС EN:1993-1-3/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-3: Општи правила – Дополнителни правила за ладно обликувани елементи и лимови

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

4. МКС EN:1993-1-4/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-4: Општи правила – Дополнителни правила за не’рѓосувачки челици

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

5. МКС EN:1993-1-5/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-5: Плочести конструктивни елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

6. МКС EN:1993-1-6/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-6: Јакост и стабилност на плочести конструкции

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures

7. МКС EN:1993-1-7/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-7: Плочести конструкции изложени на попречно товарење

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading

8. МКС EN:1993-1-8/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-8: Проектирање на врски

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

9. МКС EN:1993-1-9/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-9: Замор

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

10. МКС EN:1993-1-10/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-10: Жилавост и карактеристики на материјалот од дебелината

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

11. МКС EN:1993-1-11/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-11: Проектирање конструкции со затегнати елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension component

12. МКС EN:1993-1-12/НА:2014 (мк)

Еврокод 3: Проектирање челични конструкции – Дел 1-12: Дополнителни правила за проширување на EN 1993 со класа на челици Ѕ 700

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

13. МКС EN:1994-1-1/НА:2014 (мк)

Еврокод 4: Проектирање спрегнати конструкции од челик и бетон – Дел 1-1: Општи правила и правила за градби

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

14. МКС EN:1994-1-2/НА:2014 (мк)

Еврокод 4: Проектирање спрегнати конструкции од челик и бетон – Дел 1-2: Општи правила – Проектирање на конструкции со заштита од пожар

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design