Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Një hap kyç drejt një të ardhmeje të qëndrueshme

Embracing net zero: a crucial step towards a sustainable future

Neto zero është mjeti ynë më i fortë ende kundër krizës klimatike. Kalimi në emetimet neto zero paraqet një zgjidhje bindëse që ofron jo vetëm përfitime mjedisore, por edhe avantazhe ekonomike, sociale dhe shëndetësore. Dështimi për të vepruar me shpejtësi dhe vendosmëri rrezikon ndryshime katastrofike klimatike, duke përfshirë ngjarjet ekstreme të motit, ngritjen e nivelit të detit, humbjen e biodiversitetit dhe ndërprerjet e furnizimit me ushqim dhe ujë. Le të thellohemi në arsyet kryesore pse përqafimi i zeros neto është jetik për mirëqenien tonë kolektive:

Trajtimi i krizës klimatike

Mbrojtja e shëndetit të njeriut

Nxitja e inovacionit dhe rritjes ekonomike

Rritja e sigurisë së energjisë

Tabela e përmbajtjes

Çfarë është zero neto?

Karboni neutral kundrejt zeros neto: çfarë ka për biznesin?

Pse na duhet zero neto?

Si përfitojnë bizneset nga zero neto Udhëzimet ISO Net Zero

Pse standardet ISO për ndryshimin e klimës?

Për shkak të klimës

Çfarë është zero neto?

Ndërsa mund të ketë ndryshime në përkufizimet e zeros neto, përkufizimi i pranuar globalisht neto-zero gjendet në udhëzimet ISO Net Zero (IWA 42:2022). Ai e përkufizon zeron neto si "një gjendje në të cilën emetimet e mbetura të gazit serrë (GHG) të shkaktuara nga njeriu balancohen nga largimet e drejtuara nga njeriu gjatë një periudhe të caktuar dhe brenda kufijve të caktuar". Arritja e këtij ekuilibri është një proces kompleks që përfshin reduktimin e emetimeve, kompensimin dhe teknologjitë inovative.

Zhvendosja në një botë të emetimeve neto zero mund të arrihet duke reduktuar emetimet në burimin e tyre dhe duke anuluar emetimet e mbetura përmes kompensimeve të karbonit. Reduktimi i karbonit është procesi i zvogëlimit të drejtpërdrejtë të emetimeve përmes eficencës, ndërsa kompensimi i karbonit përfshin investimin në "mbytjet e karbonit" - d.m.th. në pyjet dhe oqeanet tona - që thithin CO2 për të kompensuar emetimet që ndodhin diku tjetër.

Karboni neutral kundrejt zeros neto: çfarë ka për biznesin?

A është zero neto e njëjtë me karbonin neutral? Bizneset shpesh flasin për t'u bërë "neutra ndaj karbonit". Kjo do të thotë se ata po ndërmarrin hapa për të hequr sasinë ekuivalente të CO2 me atë që emetohet përmes aktiviteteve nëpër zinxhirët e tyre të furnizimit. Ky operacion quhet kompensim dhe i lejon organizatat të vazhdojnë të bëjnë biznes me një ndërgjegje të mirë.

Zero neto shkon përtej neutralitetit të karbonit, duke përfshirë të gjitha GHG-të, duke përfshirë metanin (CH4), oksidin e azotit (N2O) dhe hidrofluorokarburet e tjera, të cilat tentojnë të kapin më shumë nxehtësi sesa dioksidi i karbonit. Ai përbëhet nga reduktime ambicioze të emetimeve, ndryshime sistemike nëpër sektorë dhe heqje aktive e emetimeve. Duke adoptuar një mentalitet neto zero, ne mund të përshpejtojmë tranzicionin drejt një të ardhmeje të qëndrueshme, të sigurojmë elasticitet klimatik dhe të krijojmë mundësi për inovacion, vende pune të gjelbra dhe prosperitet ekonomik.

Pse na duhet zero neto?

Emetimet e lëshuara nga veprimi njerëzor po bëjnë dëmin e tyre në planetin tonë dhe po na shtyjnë më tej drejt një krize klimatike të pakthyeshme. Synimet transformuese neto zero, veçanërisht kur udhëhiqen nga qeveritë në mbarë botën, mund të ndihmojnë në kufizimin e rritjes së temperaturës në 1.5 °C deri në vitin 2050. Arritja e emetimeve të karbonit neto zero nuk është vetëm një imperativ mjedisor; ai gjithashtu paraqet mundësi të rëndësishme për organizatat e të gjitha madhësive. 

Këto përfshijnë kursime të kostos nga efikasiteti i energjisë, reputacioni i përmirësuar i markës dhe përafrimi me rritjen e kërkesës së konsumatorëve dhe investitorëve për praktika të qëndrueshme.

Si përfitojnë bizneset nga zero neto

Shumë biznese sot po përqafojnë qëllime neto zero, duke u përpjekur për emetime neto zero karbon në operacionet e tyre. Kjo përfshin një kombinim të reduktimeve të drejtpërdrejta të emetimeve përmes efikasitetit të energjisë dhe përdorimit të energjisë së rinovueshme, dhe reduktimeve indirekte përmes projekteve të kompensimit të karbonit. Duke fituar një kuptim të plotë të kuptimit neto zero dhe duke e zbatuar atë në operacionet e tyre, bizneset mund të luajnë një rol vendimtar në luftimin e ndryshimeve klimatike – dhe është gjithashtu e mirë për fundin e tyre. Ndërtesat neto zero janë një shembull se si bizneset mund të lëvizin drejt këtyre qëllimeve. Ndërmarrjet kryesore po reduktojnë emetimet gjatë gjithë ciklit jetësor të ndërtesave që zotërojnë dhe operojnë. Kjo mund të bëhet në dy mënyra: duke riparuar strukturat ekzistuese dhe duke siguruar që strukturat e reja të gjenerojnë emetime të ulëta. 

Këto ndërtesa janë projektuar për të gjeneruar aq energji sa konsumojnë gjatë një viti, duke arritur kështu konsumin neto të energjisë dhe, në shumë raste, emetimet e karbonit neto zero. Në sferën dixhitale, koncepti i internetit neto zero po shfaqet gjithashtu. Kjo i referohet konceptit të arritjes së neutralitetit të karbonit ose emetimeve neto zero në funksionimin dhe përdorimin e internetit dhe teknologjive dixhitale. Ai synon të zbusë ndikimin mjedisor që lidhet me infrastrukturën dixhitale në rritje të shpejtë, qendrat e të dhënave, rrjetet e telekomunikacionit dhe konsumin e përgjithshëm të energjisë të internetit.

Udhëzimet ISO Net Zero ISO

 lançoi parimet udhëzuese për arritjen e zeros neto në COP27 në Sharm El-Sheikh, Egjipt, në nëntor 2022. Këto parime ofrojnë një udhërrëfyes për organizatat, përfshirë bizneset, në rrugëtimin e tyre drejt emetimeve të karbonit neto zero. Udhëzimet Neto Zero ofrojnë përkufizime të përbashkëta, parime të nivelit të lartë dhe udhëzime vepruese drejt arritjes së zeros neto deri në vitin 2050. Ato gjithashtu ndihmojnë njësitë ekonomike të bëjnë pretendime të besueshme dhe të zhvillojnë raporte të qëndrueshme mbi emetimet, reduktimet dhe largimet.

Elementet kryesore përfshijnë:

Reduktimi i emetimeve: Reduktimi i emetimeve në burim është mënyra më efektive për të arritur zero neto. Kjo mund të bëhet duke përmirësuar efikasitetin e energjisë, duke kaluar në burimet e rinovueshme të energjisë dhe duke inovuar procese për të reduktuar mbetjet.

Kompensimet e karbonit: Për emetimet që nuk mund të eliminohen, kompensimet e karbonit janë një zgjidhje e zbatueshme. Këto përfshijnë investimin në projekte që heqin ose reduktojnë GES në atmosferë. Transparenca dhe llogaridhënia: 

Monitorimi dhe raportimi i rregullt i emetimeve të GES është thelbësor për transparencën dhe llogaridhënien. Kjo gjithashtu i ndihmon bizneset të identifikojnë fushat për përmirësim dhe të ndjekin përparimin drejt objektivave të tyre neto zero. Angazhimi i palëve të interesuara:

 Angazhimi i palëve të interesuara – punonjësit, klientët, investitorët dhe komuniteti më i gjerë – është çelësi për zbatimin e suksesshëm të strategjive neto zero. Kjo nxit një kulturë të qëndrueshmërisë dhe drejton veprime kolektive drejt reduktimit të emetimeve. Barazia dhe drejtësia: Udhëzimet Neto Zero përputhen me 

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara. Veprimi ndaj klimës merr parasysh barrën dhe përfitimet e ndryshimeve klimatike dhe siguron që përgjigjet, duke përfshirë përgjegjësinë për kostot, ndahen në mënyrë të barabartë, duke mbrojtur të drejtat e më të cenuarve.

Pse standardet ISO për ndryshimin e klimës?

Udhëzimet Net Zero ndihmojnë për të sjellë qartësi, por gjithashtu tregojnë për standarde të tjera të mira atje. Si shembull, Udhëzimet plotësojnë në mënyrë të dobishme paketën ISO 14000 të standardeve mjedisore. Për më tepër, ato shërbejnë si një referencë për organizatat për të vendosur qëllime neto zero duke ndihmuar në përafrimin e të gjitha përpjekjeve të ndryshme që janë atje. Udhëzimet Neto Zero mundësojnë gjithashtu një qasje më të qëndrueshme për zhvillimin e iniciativave dhe rezultateve të ardhshme, duke përfshirë standardet.

ISO 14090: 2019 Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike

ISO 14064-1:2018 Gazrat serrë

ISO/FDIS 14068 Menaxhimi i gazeve serrë dhe menaxhimi i ndryshimeve klimatike dhe aktivitetet e lidhura me to

Për shkak të klimës

Rasti i kalimit në zero neto është i pamohueshëm. Ai paraqet një mundësi të pashembullt për të mbrojtur planetin tonë, për të mbrojtur shëndetin e njerëzve, për të nxitur prosperitetin ekonomik dhe për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme për brezat që vijnë. Ne duhet të angazhohemi kolektivisht për këtë imperativ, duke ndërmarrë veprime të guximshme dhe vendimtare për kalimin në një ekonomi neto zero. Duke përqafuar udhëzimet Net Zero të ISO, ne jo vetëm që përmbushim detyrimin tonë moral, por gjithashtu vendosim skenën për një botë më të pastër, më të shëndetshme dhe më elastike. Le ta shfrytëzojmë këtë moment dhe të bashkohemi në ndërtimin e një të ardhmeje të qëndrueshme për të gjithë. Filloni falas! Si pjesë e angazhimit të saj për klimën, ISO ofron shkarkim falas të marrëveshjeve globale

Udhëzimet Neto Zero.