Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

STRATEGJIA E RE E STANDARDIZIMIT E KOMISIONIT EVROPIAN

Strategjia e re evropiane për standardizimin e Komisionit Evropian synon t'i përgjigjet nevojës që Evropa të forcojë strategjinë e standardeve në tregun e vetëm dhe global, ajo njeh vlerën strategjike të standardeve në ofrimin e një sistemi standardizimi evropian të përshtatshëm për të ardhmen.

CEN dhe CENELEC janë të gatshëm të angazhohen për të siguruar rimëkëmbjen e qëndrueshme të Evropës dhe qëndrueshmërinë afatgjatë në lehtësimin dhe përhapjen e inovacionit evropian dhe duke siguruar që standardet evropiane dhe ndërkombëtare të jenë në përputhje me interesat dhe vlerat e BE-së.

CEN dhe CENELEC ndajnë vlerën që Strategjia u jep standardeve si një mjet kyç për të kontribuar në një transformim të qëndrueshëm, të gjelbër dhe dixhital të ekosistemit industrial të BE-së.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601