Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Pajisjet për matjen e rrjedhës

ИСРСМ ТК 18 - Акредитација, оцена на сообразност и метрологија

miratoi dy standarde të reja në fushën e Hidrometrisë

МКС EN 17694-1:2023  -  Минимални барања на перформанси и на процедури за тестирање на опрема за следење/мониторирање на водата -  Уреди за одредување на проток - Дел 1: Инструментација за отворен канал

Standardi përcakton kërkesat e përgjithshme, kërkesat minimale të performancës dhe procedurat e provës për instrumentet e kanaleve të hapura që përdoren për të përcaktuar ose shpejtësinë vëllimore të rrjedhës dhe/ose vëllimin total të ujit në kanalet e hapura artificiale.

Ai mbulon kategoritë e mëposhtme teknologjike:

- Sensorët e nivelit me elektronikë të lidhur, të projektuar për t'u përdorur me një strukturë matëse konvencionale. -

 Sensorët e shpejtësisë së ujit.

- Instrumente të integruara për zonën e shpejtësisë të përbërë nga sensorë të nivelit dhe shpejtësisë që mund të ndahen ose kombinohen në një montim.

- Sensorët e shpejtësisë që përcaktojnë shpejtësinë mesatare të ujit përmes një kanali.

МКС EN 17694-2:2023 Минимални барања на перформанси и на процедури за тестирање на опрема за следење/мониторирање на водата - Уреди за одредување на проток - Дел 2: Инструментација за затворен канал

Ky standard përcakton kërkesat e përgjithshme, kërkesat minimale të performancës dhe procedurat e provës për instrumentet që përdoren për të matur ose shpejtësinë vëllimore të rrjedhës dhe/ose vëllimin total të ujit që kalon nëpër kanale të mbyllura.

Ai mbulon të gjitha teknologjitë e tubacioneve të mbyllura (CCI) të destinuara për funksionim në tuba me presion të mbyllur dhe tuba të mbushur pjesërisht.

Direktivat dhe rregulloret e BE-së në lidhje me këto standarde:

Директива 2000/60/EC на Европскиот Парламент и Советот од 23 октомври 2000 за воспоставување на рамка за дејството на Заедницата во полето на политиката за вода (ја заменува Референцата на Директивата 01/991 - Заедничка положба за Директивата за Светската рамка за вода (WFD))