Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Politika e privatësisë

Instituti për standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (në tekstin e mëtejmë: ISRSM) vlerëson dhe është e angazhuar për mbrojtjen e privatësisë tuaj, duke përfshirë edhe atë të anëtarëve tanë dhe bashkëpunëtorë, pjesëmarrës ISRSM, klientët, vizitorët në faqen e internetit ISRSM dhe abonentë të shërbimeve ISRSM.

Kjo politikë privacy jep informacion të përgjithshëm për grumbullon ISRSM mënyrë dhe përpunon të dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve ISRSM, në kohën e regjistrimit, ose gjatë përdorimit të faqen tonë të internetit dhe IT mjete, të cilat janë të mbrojtura ose me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe akteve nënligjore ose me rregulloret evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale. ISRS ka marrë masat e duhura organizative dhe teknike (për shembull, siguria e IT) për të siguruar që të dhënat tuaja personale janë të mbrojtura.
ISRSM përpunon vetëm të dhënat e nevojshme personale të qytetarëve në përputhje me rregulloret e vlefshme në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale.

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale të qytetarit - përdoruesit është i nevojshëm për të marrë shërbimin elektronik që ai kërkon. Nëse përdoruesi refuzon të ndajë të dhënat personale të nevojshme për përdorimin e shërbimeve elektronike, ISRSM nuk do të jetë në gjendje të ofrojë shërbimin elektronik të kërkuar.
Kjo politikë e privatësisë ka për qëllim të informojë përdoruesit për informacion në lidhje me mënyrat dhe arsyet për:

Kontrolluesi dhe përpunuesi i të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave personale është ISRSM për standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) me seli në rr. Yuri Gagarin, Nr. 15, kati i 3 -të, në Shkup, Republika e Maqedonisë Veriore.

ISRSM është organi i vetëm kombëtar i standardizimit në Republikën e Maqedonisë Veriore me statusin e një institucioni publik, kompetent për përgatitjen, miratimin ose miratimin e standardeve në të gjitha fushat e mbuluara nga Komiteti Evropian për Standardizim (CEN), Organizata Ndërkombëtare për Standardizim ( ISO), Komiteti Europian për Standardizim Elektroteknik (CENELEC), Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC) dhe Instituti Europian Telekomunikacionit për Standardizim (ETSI). Nëse nuk përcaktohet ndryshe me ligjin për standardizimin, dispozitat e ligjit që i referohen institucioneve zbatohen për ISRSM. ISRSM ka statusin e një personi juridik.
Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Të dhënat e mbledhura nga Portali

Sistemi mbledh të dhënat personale automatikisht, sapo përdoruesi të regjistrohet përmes seksionit "Llogaria ime". Ky sistem i ruan këto të dhëna vetëm gjatë sesionit të përdoruesit të Portalit, pra derisa përdoruesi të jetë i kyçur, dhe pastaj të fshihet.
Të dhënat personale të siguruara nga vetë përdoruesi janë të nevojshme për të marrë shërbimin elektronik të dëshiruar nga ISRSM. Lloji dhe vëllimi i të dhënave personale të mbledhura varet nga shërbimi elektronik i kërkuar nga përdoruesi. ISRSM mbledh vetëm të dhëna personale që janë të nevojshme për t'i mundësuar përdoruesit të kërkojë dhe të marrë shërbimin nga ofruesi.

Të dhënat personale të përdoruesit kërkohen për arsyet e mëposhtme:

  1. Regjistrimi i përdoruesit;
  2. Përdorimi i shërbimeve elektronike të ofruara përmes faqes së internetit të ISRSM;
  3. Pjesëmarrja në procesin e aktiviteteve të standardizimit, lidhur me anëtarësimin në 4. Komitetet Teknike të ISRS, si dhe pjesëmarrjen në procesin e standardizimit ndërkombëtar dhe evropian;
  4. Eliminimi i çdo problemi që lidhet me profilin e përdoruesit;
  5. Zbatoni kushtet e përdorimit të kësaj Politike të Privatësisë;
  6. Pagesa për tarifat dhe shërbimet elektronike për lëshimin e faturave të pagesës (pro / faturë) të standardeve, publikimeve dhe trajnimeve;
  7. Lundrim më i lehtë nëpër uebfaqe;

Personat që kërkojnë qasje në informacionin publik bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informacionin Publik. Për të përpunuar kërkesat për qasje në informacion, parashtruesve u kërkohet të dorëzojnë të dhëna të caktuara, bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informacionin Publik.

Kategoritë e të dhënave që do të përpunohen

1 Të dhënat e lundrimit

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, për secilin vizitor serveri krijon regjistra (regjistrime) me të dhënat e mëposhtme:

Regjistrat e serverit fshihen automatikisht brenda 15 ditëve, përveç rasteve kur rrethanat kërkojnë një qëndrim më të gjatë, për shembull, për të hetuar një virus ose sulm me qëllim të keq.

2 Të dhënat që përdoruesit paraqesin vullnetarisht

Të dhënat e vetme personale të mbledhura nga ISRSM nga regjistrimi i përdoruesit janë ato që përdoruesi paraqet vullnetarisht për qëllime të veçanta.
Disa nga informacionet personale të mëposhtme mund të mblidhen: emri dhe mbiemri, adresa postare, telefoni i kontaktit, faksi dhe emaili.

Si i mbledhim të dhënat personale

Ne mbledhim të dhëna personale përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë:
- përmes përdorimit tuaj të faqes sonë të internetit, duke përfshirë format e aplikimit për anëtarësim në TC dhe ISRS;
- me postë (aplikacione / ankesa të përcjella, nisma nga palët e interesuara për të marrë pjesë në aktivitetet e standardizimit);
- duke paraqitur kërkesën tuaj personalisht në arkivat e ISRSM.

Kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale

Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale në lidhje me shërbimet on-line të disponueshme përmes faqes së internetit të ISRSM, kryhen nga punonjësit përgjegjës për këto shërbime ose personat përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve në fjalë.

Ndarja dhe shkëmbimi i të dhënave me palët e treta

Ne nuk ndajmë informacione për ju dhe / ose vizitën tuaj në faqen tonë të internetit tek palët e treta, përveç në rastet e mëposhtme:
- në rast të përcjelljes së iniciativave, aplikimeve dhe kërkesave tuaja në kompetencën e institucioneve dhe organeve të tjera,
- me kërkesë të gjykatës, policisë ose organeve dhe organeve të tjera për të kryer detyrat e tyre dhe vetëm nëse ekziston një bazë ligjore për këtë dhe
- për standardizimin dhe aktivitetet e ndërlidhura në botë me qëllim që (i) të lehtësojë shkëmbimin ndërkombëtar të mallrave dhe shërbimeve, dhe (ii) të zhvillojë bashkëpunim në fushën e veprimtarisë intelektuale, shkencore, teknologjike dhe ekonomike.

Përdorimi dhe përpunimi i të dhënave për qëllime të tjera

Të dhënat personale të përdoruesit përdoren dhe përpunohen vetëm për qëllimet për të cilat janë mbledhur.

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të dhënat që mbledhim ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e kërkuar për të arritur qëllimin e përpunimit.

Cilat janë të drejtat tuaja?

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë:
- e drejta për t'u informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale;
- e drejta e qasjes në të dhënat personale;
- e drejta për korrigjimin dhe fshirjen e të dhënave personale;
- e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale;
- e drejta për të kundërshtuar;

Për informacion shtesë dhe / ose ushtrimin e të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, ju mund të kontaktoni tonë zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale Taskov Filip në vijim e-mail adresën: taskov.filip@isrsm.gov.mk

E drejta për të paraqitur një kërkesë në ISRSM

Nëse besoni se mënyra sesi ISRSM përpunon të dhënat tuaja personale shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund të paraqisni një ankesë në ISRSM.

Ndryshimi i Politikës së Privatësisë

Politika e privatësisë do të ndryshohet rregullisht në përputhje me ndryshimet dhe aktivitetet tona.

Me respekt,

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM)