Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Procedura e dëgjimit publik dhe Rishikimi Sistematik

Dëgjimi publik është identifikuar si një nga tre praktikat e mira që duhet të zbatojnë organet e standardizimit. Duke respektuar parimin e hapjes dhe transparencës, pjesëmarrjen e secilës palë të interesuar në procesin e hartimit të standardeve dhe dokumenteve të standardizimit, Instituti për Standardizim (ISRSM) ka një detyrim për të kryer një procedurë dëgjimi publik. Vetë diskutimi zhvillohet, pra përbëhet nga një proces i integruar i cili përfshin dy aspekte të veprimit të palëve të interesuara. Një aspekt, i cili i referohet veprimit publik, duke marrë parasysh interesin e secilës palë të interesuar për të marrë pjesë me komentet e saj mbi përmbajtjen e draft standardeve dhe aspektin e dytë, janë vendimet e marra me propozimin e palëve të interesuara - anëtarëve të Komiteteve Teknike, në brenda organeve kombëtare të standardizimit që vepron në komentet e paraqitura më parë.

Ky proces është çelësi për zhvillimin e standardeve të zbatueshme gjerësisht, standardeve dhe standardeve të bazuara në konsensus që përmirësojnë cilësinë e produkteve, procedurave dhe shërbimeve, cilësinë e jetës dhe shëndetit të njerëzve, sigurinë e pronës dhe mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës.

Përveç kërkesës publike, sistemi ISRSM ofron mundësinë për komente dhe votim për standardet maqedonase/dokumentet e standardizimit që janë në fazën e shqyrtimit sistematik. Kjo fazë i referohet standardeve të publikuara maqedonase dhe kryhet me qëllim të sigurimit të harmonizimit me nivelin shkencor dhe teknik të zhvillimit të teknologjisë në një fushë specifike në të cilën zbatohet standardi maqedonas.

Mund të shihni më shumë rreth procedurës së hetimit publik dhe rishikimit sistematik në dokumentin e mëposhtëm:

Procedura e dëgjimit publik dhe rishikim sistematik