Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Project translation

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Search in project reference and title

Search by translation status

Serach by committee

Организација и дигитализација на информации за згради и градежни работи, вклучувајќи градење на информатичко моделирање (BIM- building information modelling) - Управување со информации користејќи моделирање на градежни информации- Дел 2: Фаза на испорака на имотот (ISO 19650-2: 2018)

ИСРСМ ТК 45 more

Статични термопластични резервоари за надземно складирање на масла за греење во домаќинството, керозин и дизел горива - Моделирање со надувување и ротационо моделирање на полиетиленски резервоари направени од анјонски полимеризиран полиамид 6 – Барања и методи на испитување

ИСРСМ ТК 36 more

Опрема за електрични мерења -- Доверливост -- Дел 32-1: Трајност – Испитување на стабилноста на метролошките карактеристики при зголемена температура

ИСРСМ ТК 32 more

Опрема за мерење на електричната енергија (наизменична струја) – Прием на опрема – Дел 31: Посебни барања за статични броила на активната енергија (класи 0.2 S, 0.5 S, 1 и 2 и индекс на класи A,B и C)

ИСРСМ ТК 32 more

Опрема за мерење на електричната енергија (наизменична струја) – Прием на опрема – Дел 21: Посебни барања за електромеханички броила на активната енергија (класи 0,5; 1 и 2 и индекс на класи А и Б)

ИСРСМ ТК 32 more

Опрема за мерење на електричната енергија (наизменична струја) – Прием на опрема– Дел 11: Општи методи за прием на опрема

ИСРСМ ТК 32 more

Организација и дигитализација на информации за згради и градежни работи, вклучувајќи градење на информатичко моделирање (BIM- building information modelling) - Управување со информации користејќи моделирање на градежни информации - Дел 1: Концепти и принципи (ISO 19650-1:2018)

ИСРСМ ТК 45 more