Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Projects and Standards (Work programme)

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

60.00 Standard under publication

ИСРСМ ТК 46 more

Проценка на несигурност во тестот за еден запален елемент

00.60 Close of review

ИСРСМ ТК 46 more

30.99 CD approved for registration as DIS

ИСРСМ ТК 46 more

30.60 Close of voting/ comment period

ИСРСМ ТК 46 more

Фиксни системи за противпожарна заштита – Делови за системите за гасење пожар со гас – Дел 13: Барања и методи за тестирање контролни и неповратни вентили

30.99 CD approved for registration as DIS

ИСРСМ ТК 46 more

Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 8: Барања и методи на испитување на спојки

40.60 Close of voting

ИСРСМ ТК 46 more

Системи за контрола на чад и топлина – Дел 1: Спецификација за ограничувачи на чад

60.55 Ratification completed (DOR)

ИСРСМ ТК 46 more

40.60 Close of voting

ИСРСМ ТК 46 more

50.20 Proof sent to secretariat or FDIS ballot initiated: 8 weeks

ИСРСМ ТК 46 more

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ИСРСМ ТК 46 more

40.60 Close of voting

ИСРСМ ТК 46 more

Фиксни противпожарни системи - Системи со прав - Дел 1: Барања и тест методи за компоненти

10.99 New project approved

ИСРСМ ТК 46 more

Фиксни противпожарни системи - Системи со автоматска прскалка - Проектирање, изведување и оддржување

30.99 CD approved for registration as DIS

ИСРСМ ТК 46 more

40.60 Close of voting

ИСРСМ ТК 46 more

Фиксни противпожарни системи - Системи со автоматска прскалка - Проектирање, изведување и оддржување

50.60 Close of voting. Proof returned by secretariat

ИСРСМ ТК 46 more

Двонаменски хидраулични спасувачки алати за пожар и за спасување при пожар - Барања за безбедност и изведба

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 46 more

Реакција на тестови на пожар на градежни производи - Постапки за подготовка и општи правила за избор на подлоги

00.60 Close of review

ИСРСМ ТК 46 more

Методи на испитување за одредување на придонес за пожарната отпорност на конструктивните елементи – Дел 7: Примена за заштита на дрвени елементи

00.60 Close of review

ИСРСМ ТК 46 more