Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Procedura e dëgjimit publik

Dëgjimi publik është identifikuar si një nga tre praktikat e mira që duhet të zbatojnë organet e standardizimit. Duke respektuar parimin e hapjes dhe transparencës, pjesëmarrjen e secilës palë të interesuar në procesin e hartimit të standardeve dhe dokumenteve të standardizimit, Instituti për Standardizim (ISRSM) ka një detyrim për të kryer një procedurë dëgjimi publik. Vetë diskutimi zhvillohet, pra përbëhet nga një proces i integruar i cili përfshin dy aspekte të veprimit të palëve të interesuara. Një aspekt, i cili i referohet veprimit publik, duke marrë parasysh interesin e secilës palë të interesuar për të marrë pjesë me komentet e saj mbi përmbajtjen e draft standardeve dhe aspektin e dytë, janë vendimet e marra me propozimin e palëve të interesuara - anëtarëve të Komiteteve Teknike, në brenda organeve kombëtare të standardizimit që vepron në komentet e paraqitura më parë.

Ky proces është çelësi për zhvillimin e standardeve të zbatueshme gjerësisht, standardeve dhe standardeve të bazuara në konsensus që përmirësojnë cilësinë e produkteve, procedurave dhe shërbimeve, cilësinë e jetës dhe shëndetit të njerëzve, sigurinë e pronës dhe mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës.

Mund të shihni më shumë rreth procedurës së dëgjimit publik në dokumentin e mëposhtëm: