Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Regjistrimet e terminologjisë në standarde

MKC ISO 10241-1 Терминолошки записи во стандарди – Дел 1: Општи барања и примери на претставување

Kërkesat për hartimin dhe strukturimin e hyrjeve të terminologjisë në standarde, si shembull i hyrjeve të terminologjisë në dokumentet ISO dhe IEC. Termat dhe shenjat e tjera që shfaqen në hyrjet e termave mund të përfshijnë shkronja, numra, simbole matematikore, karaktere tipografike dhe karaktere sintaksore (p.sh., shenjat e pikësimit, vizat, kllapat, kllapat katrore dhe lidhëse ose ndarës të tjerë), ndonjëherë në stile karakteresh (p.sh. , shkronja dhe shkronja të zeza, kursive, kursive të theksuara ose konventa të tjera stilistike) të rregulluara nga konventa specifike për gjuhën, domenin ose subjektin.

Termat mund të përfshijnë gjithashtu simbole të standardizuara (të cilat mund të jenë të pavarura nga gjuha ose të harmonizuara ndërkombëtarisht, siç janë simbolet për sasitë dhe njësitë, si dhe simbolet grafike) të cilat janë nën përgjegjësinë e komiteteve të ndryshme në ISO dhe IEC. ISO 10241-1:2011 bazohet në parimet dhe metodat e dhëna në ISO 704 dhe ofron rregulla për hyrjet terminologjike njëgjuhëshe dhe shumëgjuhëshe në standarde dhe indekset e tyre. ISO 10241-1:2011 është i zbatueshëm për të gjitha standardet që përmbajnë shënime terminologjike. Ai nuk merret me procedurat administrative dhe as me specifikimet teknike të kërkuara nga organet e standardizimit për përgatitjen e standardeve terminologjike.

MKC ISO 10241-2 Терминолошки записи во стандарди - Дел 2: Усвојување на стандардизирани терминолошки записи

Futja e hyrjeve të standardizuara terminologjike në mjedise të tjera kulturore dhe gjuhësore, veçanërisht në miratimin e hyrjeve terminologjike të standardizuara ndërkombëtarisht nga organet rajonale dhe kombëtare të standardizimit.

Standardi përcakton parimet dhe udhëzimet për trajtimin e çështjeve kryesore që duhet të merren parasysh në këtë proces.

Ai gjithashtu ofron shembuj dhe zgjidhje për problemet që lindin kur një organ standardizimi miraton të dhëna terminologjike të standardizuara ndërkombëtarisht, përafron sistemet konceptuale të organit standardizues miratues me sistemet konceptuale të standardizuara ndërkombëtarisht dhe përgatit të dhëna terminologjike të standardizuara ose shtesa të të dhënave terminologjike të standardizuara ndërkombëtarisht.