Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve të ISRSM

Anëtarja e Institutit ka të drejtë të:

Anëtarja është e detyruar të:

Shifra e tarifës së anëtarësimit përcaktohet nga Këshilli i ISRSM bazuar në kriteret e mëposhtme:

Pagesa e anëtarësisë paguhet një herë në vit, jo më vonë se 30 maj i vitit aktual për vitin aktual.