Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Struktura dhe Organizimi i ISRSM

Për të kryer punët dhe detyrat në fushën e standardizimit të përcaktuara me Ligjin për Standardizimin, Qeveria e Republikës së Maqedonisë themelon Institutin për Standardizim të Republikës së Maqedonisë si organi i vetëm kombëtar i standardizimit në Republikën e Maqedonisë me statusi i një institucioni publik kompetent për të përgatitur, miratojë ose të miratojë standardet në të gjitha fushat e mbuluara nga Komiteti Evropian për Standardizim (CEN), Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO), Komiteti Evropian për Standardizim Elektroteknik (CENELEC), Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC) dhe Instituti Evropian i Telekomunikacionit për Standardizim (ETSI).

Organet e Institutit janë:

Kuvendi;

Këshillë;

Drejtor dhe

Bordi për kontrollin e operacionit materialo-financiar.

Kuvendi i ISRSM përbëhet nga anëtarët e ISRSM. Organi që menaxhon punën e Institutit është Këshilli. Këshilli i ISRSM u krijua me vendim të Asamblesë së ISRSM.
Këshilli përbëhet nga nëntë anëtarë, në përbërjen e mëposhtme:

tre përfaqësues të themeluesit;

tre përfaqësues të industrisë, duke përfshirë të paktën një përfaqësues nga sektori për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme;

një përfaqësues nga institucionet e arsimit të lartë profesional;

një përfaqësues nga punonjësit e Institutit dhe

një përfaqësues nga dhomat e tregtisë, organizatat e konsumatorëve, trupat konsultues dhe certifikues, organet e inspektimit dhe të gjitha palët e tjera të interesuara.

Instituti menaxhohet nga drejtori. Drejtori zgjidhet dhe shkarkohet nga Këshilli në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe Statutit të Institutit.

Kompetencat e Kuvendit, Këshillit dhe drejtorit të ISSRM janë të përshkruara më hollësisht në Ligjin për Standardizimin dhe Statutin e ISSRM.

ISRSM zbaton sistemin e standardizimit në Republikën e Maqedonisë Veriore përmes përgatitjes, miratimit dhe promovimit të standardeve maqedonase dhe dokumenteve të standardizimit, prezantimit, koordinimit dhe pjesëmarrjes në punën e organeve standardizuese ndërkombëtare dhe evropiane.

ISRSM siguron informacion mbi standardet maqedonase, evropiane dhe ndërkombëtare, shet standarde dhe nxjerr publikime të standardizimit.

Kartelën organizative të Institutit për Standardizim