Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Mjetet për reduktimin e emetimeve të gazeve serrë

Ndryshimet klimatike janë kërcënimi më i madh me të cilin përballet njerëzimi dhe biodiversiteti. Standardet luajnë një rol kyç në reduktimin e emetimeve të gazeve serrë, veçanërisht të dioksidit të karbonit (CO2). Kjo është arsyeja pse sot ne duam të ndajmë disa burime konkrete për reduktimin e emetimeve që nxisin ndryshimet klimatike.

Ekzistojnë lloje të ndryshme të gazrave serrë që emetohen në procese të ndryshme dhe disa prej tyre janë veçanërisht të dëmshme. Organizatat kanë nevojë për një pasqyrë të qartë të emetimeve të tyre të gazit serrë (GHG) në mënyrë që të mund t'i synojnë dhe kontrollojnë më mirë ato. Prandaj, pika fillestare për të gjitha programet për të kontrolluar dhe më pas eliminuar emetimet e gazeve serrë është lista bazë e të dhënave. Të dhënat mbi gjurmën e karbonit (CFP) të proceseve dhe produkteve u mundësojnë organizatave, organeve rregullatore dhe kompanive të marrin vendime dhe më pas të monitorojnë progresin e tyre në reduktimin e emetimeve.

Seria e standardeve ISO 1406x ofron mjete për matjen e emetimeve dhe raportimin e progresit në një mënyrë të qëndrueshme, të krahasueshme, të gjurmueshme dhe, mbi të gjitha, të vlefshme.

Këto janë seria e radhës e standardeve, ISO 1406x e miratuar si MKS maqedonase

МКС EN ISO 14064-1:2019  Гасови на стаклена градина - Дел 1: Спецификација со упатство на ниво на организација за квантифицирање и известување за емисии и отстранување на гасови на стаклена градина

МКС EN ISO 14064-2:2019  Гасови на стаклена градина - Дел 2: Спецификација со упатство на проектно ниво за квантифицирање, мониторинг и известување за намалување на емисии на гасови на стаклена градина или зголемено отстранување

МКС EN ISO 14067:2018  Гасови на стаклена градина -- Траги на јаглерод на производи -- Барања и упатства за квантифицирање и комуникација

МКС EN ISO 14064-3:2019  Гасови на стаклена градина - Дел 3: Спецификација со упатство за валидација и верификација на појави на гасови на стаклена градина

МКС EN ISO 14065:2021  Општи принципи и барања за телата за валидација и верификација на информации за животна средина 

МКС ISO 14066:2023 Информации за животна средина – Барања за компетентност за тимови за валидација и верификација на информации за животна средина

Për më shumë informacion, duke përfshirë disa shembuj se si standardet po zbatohen nga organet dhe organizatat rregullatore për të zbutur ndryshimet klimatike, mund të merrni informacion nga broshura ISO Zbutja e ndryshimeve klimatike. Kjo broshurë përshkruan serinë e standardeve ISO 1406x dhe mënyrën se si ato kontribuojnë në kalimin në një ekonomi me karbon zero.

Broshura ISO është në dispozicion në anglisht dhe mund ta shkarkoni në lidhjen e mëposhtme:

Climate change mitigation