Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Mbrojtja e sinjalizuesit

Një raport i mbrojtur është një raport që përcjell një dyshim ose dije të arsyeshme se një vepër penale ose veprim tjetër i paligjshëm ose i palejueshëm është kryer, është kryer ose ka të ngjarë të kryhet që cenon ose rrezikon interesin publik.

Në bazë të nenit 4 paragrafi (2) dhe paragrafit (3) të Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 196/2015, nr. 35/2018, nr. 257/2012) dhe nenit 2 para. (1) dhe paragrafi (3) i Rregullores për raportimin e brendshëm të mbrojtur në institucionet në sektorin publik, Institucionet ku nuk ka person të autorizuar, raportimi i brendshëm i mbrojtur i bëhet menaxherit.

Sinjalizuesit në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Sinjalizuesve i garantohet anonimiteti dhe konfidencialiteti në masën dhe masën që ai e kërkon.

Personi i autorizuar për marrjen e raporteve nga sinjalizuesit:

Dzevat Kicara,

tel: 02 / 3247-173

kicara.dzevat@isrsm.gov.mk

Mbrojtja e sinjalizuesit

Një raport i mbrojtur është një raport që përcjell një dyshim ose njohuri të arsyeshme se është kryer