Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Kush i bën standardet maqedonase

Puna profesionale në fushën e standardizimit kryhet nga Komitetet Teknike (ISRSM TC) të krijuara brenda Institutit.

TC është një organ i përbërë nga palë të interesuara (anëtarë) në fushën përkatëse, domethënë një organ i përbërë nga përfaqësues të organeve të administratës shtetërore dhe personave juridikë: prodhues, kompani, shoqata të konsumatorëve, shoqata qytetarësh dhe dhoma tregtare, institucione arsimore dhe shkencore, certifikim organeve, laboratorëve, organeve inspektuese dhe personave të tjerë juridikë.

Detyra e komiteteve teknike është përgatitja dhe zbatimi i programit për miratimin e standardeve në fusha të caktuara, monitorimi dhe pjesëmarrja në punën e trupave teknikë përkatës të punës të organizatave standardizuese ndërkombëtare dhe evropiane, si dhe çështje të tjera në përputhje me [ P_R2_029 - Rregullore për themelimin dhe punën e komiteteve teknike .] (https://isrsm.123dev.work/mk/download/page-section/document/423)

Në rast se një TC nuk është krijuar për një zonë të caktuar, dhe kur nuk ka mundësi dhe interes për krijimin e një TC të re, procedura për miratimin e standardeve maqedonase dhe dokumenteve të standardizimit mund të zbatohet përmes RC të Institutit (Këshilli i Instituti), dmth Trupi punues i themeluar nga drejtori i Institutit, me propozimin e PRK.