Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Program dhe Raport mbi punën e ISRSM

Programi i punës

Lëshimi i Programit të Punës është një detyrim i ndërmarrë nga organet e standardizimit duke pranuar Kodin e Praktikës së Mirë për përgatitjen, miratimin dhe zbatimin e standardeve, si dhe respektimin e parimit të transparencës në përputhje me Rregulloren Evropiane Nr. 1025/2012 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të bëjë me standardizimin europian. Pranimi i Kodit të përmendur përcaktohet nga Marrëveshja mbi Barrierat Teknike në Tregtinë e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT / TBT).

Programi i punës, në pjesën "Programi për miratimin e standardeve maqedonase", përmban listën e të gjitha projekteve të standardizimit që janë përgatitur me propozimin e organeve qeveritare, subjekteve afariste, organeve teknike të ISRSM dhe palëve të tjera të interesuara. Si prioritet, Programi përmban të gjitha draft standardet e reja evropiane, të cilat si obligim që Instituti ka ndaj organeve evropiane të standardizimit duhet të miratohen si maqedonase.

Raporti i punës

Këshilli i ISRSM miraton Programin dhe Raportin vjetor të Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë Veriore. Programet dhe Raporti i Punës për çdo vit kalendarik ISRS publikon në faqen e tij të internetit dhe ato janë në dispozicion më poshtë.