Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Program dhe Raport mbi punën e ISRSM

Instituti për Standardizim (ISRSM) publikon një Program vjetor të punës i cili liston punët dhe detyrat që ISRSM kryen në përputhje me Ligjin për Standardizimin. Pjesë e Programit të Punës është Programi për Adoptimin e Standardeve Maqedonase, i cili përfshin një pasqyrë të të gjitha projekteve të standardizimit në vitin kalendarik aktual të cilit Programi i referohet. Instituti informon Qeverinë e Republikës së Maqedonisë Veriore të paktën një herë në vit për ekzekutimin e aktiviteteve nga Programi i Punës.

Raport mbi punën e ISRSM

Program mbi punën e ISRSM